ITAKT-prisen 2010

ITAKT-prisen for 2010 er tildelt FFI-forsker Janne Hagen for hennes mangeårige innsats for å kartlegge og analysere samfunnets sårbarhet, ikke minst innenfor internett og telekommunikasjon.

ITAKT-prisen er på 20.000 kr og tildeles den eller dem som "har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren". Janne Hagen, som er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), mottok prisen og kvitterte med et foredrag på ITAKTs årsmøte i dag. – Janne er meget velfortjent prisvinner, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT. – Hun har gjennom 15 år stått sentralt i arbeidet med å kartlegge og analysere samfunnets sårbarhet gjennom de seks såkalte BAS1-prosjektene. For oss i ITAKT har naturligvis BAS5 "Sårbarhet i kritiske IKT-systemer", som kom med sin rapport i 2007, vært av spesiell interesse, fordi den leverer viktige bidrag i kampen mot svindel og annen kriminalitet. Vi har også merket oss med glede at Janne stadig er en aktiv formidler og samfunnsdebattant.

Hagen har siden 1996 vært tilknyttet FFI, med hovedarbeidsområde samfunnets sårbarhet, sårbarhet i kritisk infrastruktur og nasjonal beredskap. Arbeidet har skjedd gjennom BAS-prosjektene, som også har gitt bidrag til NOUer og stortingsmeldinger om beredskap. Hun er i dag tilknyttet BAS6-prosjektet og var bl.a. medlem av Datakrimutvalget i Næringslivets sikkerhetsråd i 2010.

– Jeg er svært takknemlig for ITAKT-prisen. Internett og telekommunikasjon er nervetrådene i samfunnet vårt, og informasjons- og kommunikasjonsteknologi står helt sentralt i BAS-arbeidet ved FFI. En påskjønnelse fra IKT-bransjen er spesielt oppmuntrende da det bærer budskap om at denne konkurranseutsatte bransjen verdsetter det arbeidet vi har gjort i forhold til beredskap og nasjonal sikkerhet, sier Hagen, som legger til at FFI gjerne inviterer bransjen til et nærmere samarbeid i fremtiden. – Det ligger allerede i kortene at neste BAS-prosjekt skal sette søkelyset på både IKT-sikkerhet og næringslivets rolle i forhold til nasjonal beredskap, påpeker hun.

janne og henrik

Prisvinner Janne Hagen og styreleder Henrik Seip.
Glassskulptur laget av kunstner Anne Grethe Engstrøm

Hagens doktorgradsavhandling bærer tittelen "The Human Factor behind the Security Perimeter. Evaluating the effectiveness of organizational information security measures and employees’ contributions to security". Den gjør bruk av casestudier, spørreundersøkelser og eksperimenter for å belyse utfordringer knyttet til god informasjonssikkerhet og effekten av sikkerhetstiltak. Les mer her:

http://www.ffi.no/no/Aktuelle-tema/Sider/Doktorgrad-om-informasjonssikkerhet.aspx

Kontaktperson ITAKT: Styreleder Henrik Seip
Mobil: +47 926 19 686
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt FFI, Informasjonsenheten:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon 63 80 71 30
Kontakt Janne Hagen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ITAKT-prisen 2009 til Birkeland

ITAKT-prisen for 2009 er tildelt Christophe Birkeland for hans mangeårige personlige innsats for å spre kunnskap om utviklingen i trusselbildet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for enkeltpersoner, virksomheter og Norge som nasjon.

(Oslo, 2. mars 2010) 
Christophe Birkeland, mottok prisen og holdt foredrag på ITAKTs årsmøte i Oslo i dag.

Synelig leder
Birkeland er avdelingsdirektør for Norcert i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Organisasjonens oppgave er å forebygge alvorlige angrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på it-siden, varsle om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter, og koordinere responsen i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep.

– Christophes innsats er viktig for oss alle sammen, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT. – Han har gjennom mange år fremstått som en synlig og kunnskapsrik leder på et strategisk fagfelt. I tillegg har han demonstrert en særlig evne til å kommunisere trusler og beskyttelsestiltak langt utenfor IKT-menigheten, og han har skapt interesse for et vanskelig tilgjengelig tema i mediene og allmennheten. Vi håper prisen kan være et lite bidrag til at han fortsatt vil stå på i mange år.    

NorCERT skal forebygge alvorlige angrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på IT-siden, varsle om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter, og koordinere responsen i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep.

Lagarbeid
– Dette var en hyggelig overraskelse og en fin oppmuntring. Truslene over internett øker for hver dag, og vi oppdager og håndterer stadig flere og mer alvorlige dataangrep. Vi i NSM ser frem til å følge opp arbeidet med den nasjonale strategien for cybersikkerhet, sier Birkeland, som benytter anledningen til å berømme sine medarbeidere i NorCERT. – Det vi driver med er absolutt lagarbeid, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er en kunnskapsbedrift i ordets rette forstand.    

 


Foto: Dag Anders Bodal

Fra prisutdelingen i Oslo: Henrik Seip overrekker Christophe Birkeland ITAKT-prisen 2009. Glass skulptur laget av kunstneren Anne Grethe Engstrøm.

Les mer om NorCERT på: https://www.nsm.stat.no/norcert

ITAKT-prisen 2008 til NorSIS

ITAKT-prisen for 2008 er tildelt Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) for organisasjonens imponerende innsats for å spre bevissthet og kunnskap om informasjonssikring i bedrifts- og privatmarkedet.

Prisen er på 20.000 kr og tildeles den eller dem som "har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren".

Leder Tore Larsen Orderløkken mottok prisen og holdt foredrag på ITAKTs årsmøte i Oslo i dag.

- Vi er glade for å bli lagt merke til, og stolte over å bli tildelt ITAKT-prisen, sier Orderløkken. - Det er et stort behov for forståelse når det gjelder alle typer trusler mot elektronisk kommunikasjon, ikke minst i småbedrifter og blant folk flest. Disse har ikke den samme kompetansen og mulighetene til avansert beskyttelse, så vår filosofi er å benytte dagligdags språk og kanaler der vi vet vi når frem til folk.

 

Folkeopplysning

- Tore og hans medarbeidere har i løpet av kort tid skapt en profil og med begrensede ressurser drevet viktig folkeopplysning. Denne innsatsen er med på å løfte arbeidet mot kriminalitet og svindel innen vår bransje et godt stykke videre, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT.

NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Organisasjonen jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen, gjennom å:

  • Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
  • Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
  • Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

Målgruppen er norske virksomheter i privat og offentlig sektor, og NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme privatpersoners behov.

 


Foto: Dag Anders Bodal

Fra prisutdelingen i Oslo: NorSiS leder, Tore Orderløkken med ITAKT-prisen 2008 Glass skulptur laget av kunstneren Anne Grethe Engstrøm.